header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

De Gereedschapskist voor beter samenwerken met Ouders

Jacqueline Blaak, beleidsondersteuner voor 26 basisscholen bij PCBO Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. De Gereedschapskist is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk elkaar versterken.  De materialen, zijn goed onderbouwd en sluiten precies aan op de uitdagingen en de behoeften van ouders en leerkrachten. Op onze scholen werken wij graag met het gereedschap van Martine van der Pluijm;- Thuis in Taal- hiermee kunnen pedagogische medewerkers, leerkrachten in de onderbouw en medewerkers ouderbetrokkenheid, in een heel vroeg stadium in de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren. Zij organiseren inloopmomenten voor ouders en gaan samen met ouder en kind een activiteit doen, waarin de interactie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd. Dit wordt door veel ouders zeer gewaardeerd. Maar ook de gereedschappen van Mariëtte Lusse en Monique Strijk, over het...

Samen met het leerbedrijf

Het praktijkvoorbeeld van Autobedrijf Mazier uit Ermelo Samen zijn wij school! “Natuurlijk!”: roepen de meeste ouders dan meteen! Ik ook! Dat heb ik wel ondervonden in de tijd dat onze kinderen nog de basisschool en de daarop volgende opleidingen bezochten. Vooral voor onze oudste, hij kon niet zo goed meekomen en zette zijn schoolperiode voort op het speciaal basisonderwijs en daarna op het praktijkonderwijs. En dan leer je het echt: samen met school om je kind heen staan brengt dat je kind het meest gelukkig wordt! Maar dan in de praktijk van mijn dagelijks zakelijk leven. Ons bedrijf is al bijna 19 jaar officieel leerbedrijf voor de motorvoertuigenbranche! In die negentien jaar ontdekten we hoe belangrijk het is: Samen zijn wij school! Met de school, het thuisfront, het leerbedrijf en, last but not least, de leerling er voor zorgen dat er een optimale prestatie door de student wordt neergezet. Maar ja, dan wordt je leerling 18! Dan mag het thuisfront ineens geen deel meer uitmaken van die mooie cirkel. Vaak komt het best wel goed. Je leerling heeft zich al wel behoorlijk ontwikkeld op sociaal emotioneel vlak en kan zijn mannetje (m/v) staan in de gesprekken ove...

Samen nadenken over wat je zou moeten leren voor het leven

Ouderbetrokkenheid kent ook een variant die veel verder gaat dan gezamenlijke aandacht voor de individuele leerling. Het Emelwerda College in Emmeloord, een middelbare school voor lwoo-, mavo-, havo- en vwo-onderwijs, betrok de ouders nauw bij het nadenken over de identiteit van de school en de persoonsvorming in het onderwijs. “Bij het opstellen van een hernieuwde strategische visie zijn we eerst met allerlei mensen in gesprek gegaan. Ouders, leerlingen, vaksectievoorzitters, stakeholders, het MT en de Raad van Toezicht. Allemaal hebben zij meegedacht over de pijlers in dat beleidsplan: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie”, vertelt Marga Sijbom, directeur van de mavo-, havo- en vwo-afdeling. Er werd een speciale ouderavond belegd op de school. Ruim zeventig ouders gaven daarbij aan wat zij belangrijk vinden om aan hun kinderen mee te geven. Hoofdvraag daarbij was 'Wat gunt u de kinderen van vandaag voor hun verdere leven?' “Dat werden goede gesprekken en mooie contacten waarbij onze waarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal stonden. Wij zoeken bewust naar de dialoog om te voorkomen dat je in conflict raakt met elkaar. D...

Mentor-ouderavonden om van elkaar te leren

Op de Leon van Gelderschool, een middelbare school in Groningen, bruist het van de initiatieven om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Zoals de mentor-ouderavonden waar alle ouders van een mentorgroep met elkaar bespreken wat er in de klas gebeurt en hoe ze hun kind kunnen helpen. Ouders leren vooral veel van elkaar. Vier jaar lang dezelfde mentor die met leerlingen en ouders meegroeit Op de Leon van Gelderschool zitten vmbo-, havo- en vwo-leerlingen vier jaar lang in dezelfde klas. Ze krijgen les van dezelfde docenten en hebben gedurende vier jaar dezelfde mentor. De relatiedriehoek leerling-school-ouders kan op deze manier echt worden opgebouwd. Leerlingen, docenten en ouders leren elkaar goed kennen in die vier jaar, zo vertelt rector Hiltje Rookmaker. ‘We hebben gemerkt dat als het eerste contact tussen ouders en school er eenmaal is, de band beter wordt en die band ook in stand wordt gehouden.' Elk nieuw schooljaar begint met een nieuwjaarsborrel waar ouders met de docenten kennis kunnen maken. Tegelijkertijd leren ouders ook elkaar kennen, want via hun kinderen hebben ze vier jaar lang met elkaar te maken. De mentor organiseert een paar keer ...

Een wereld van verschil

Een ervaring binnen het schoolmaatjesproject ONS! Ouders-Nieuwkomers-School in Leidschendam-Voorburg. Een schoolmaatje als gast en als vriend Het schoolmaatje was inmiddels heel vertrouwd in het nieuwkomergezin. Er was een warme vertrouwensband ontstaan. Om deze band op te bouwen had hij zich heel bescheiden opgesteld. Hij had altijd gekeken wat er nodig was, en drong zijn hulp nooit op. Hij kwam er als gast en als vriend, en beslist niet als deskundige om de ouders te leren hoe ze met hun kinderen of met school om moesten gaan. Iedere week kwam het schoolmaatje bij de jonge ouders en hun drie kinderen langs. Ze wachtten hem dan al op. Een enkele keer ging het mis. Dan was de afspraak blijkbaar toch niet duidelijk geweest en stond hij voor een dichte deur. Daar ging hij laconiek mee om. Volgende keer beter! In het begin waren ze nog wat timide, maar dat veranderde snel. Soms at hij met het gezin mee. Ze vonden het heel fijn om hem iets aan te kunnen bieden. Er werd steeds meer gelachen en gedold. Met de kinderen deed hij vaak Nederlandse spelletjes, zoals "Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is ..." Ook het dierendomino dat hij meebracht, viel in goede a...

School en ouders 'Samen in de klas'

Ook bij Montessorischool Valkenbos zijn ze van mening dat ouders en scholen meer en beter kunnen samenwerken om de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen te verhogen. Met het programma 'Samen in de klas' geven leraren en ouders samen lessen, waarbij de ouder inhoudelijk bijdraagt vanuit eigen expertise. De lessen zorgen ervoor dat scholen eenvoudiger aan de slag kunnen met wetenschap en techniek én ouders meer bij de school betrekken. Kant-en-klare lessen Veel ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs en de school van hun kinderen. Scholen kunnen nadrukkelijker een beroep doen op ouders. Maar veel scholen vinden het lastig om daar invulling aan te geven. De kant-en-klare lessen ontwikkeld door ‘Samen in de klas’ bieden scholen concrete handvatten om met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Inhoudelijk betrokken Door de inhoudelijke betrokkenheid van ouders kunnen leerkrachten zich richten op de didactiek van en benodigde coachende rol bij onderzoekend en ontwerpend leren. De lessen zijn in te passen in het curriculum, ongeacht met welke lesmethodes een school werkt. “Een mooi innovati...

Actieve ouders op RKBS De Bussel in Vlijmen

Een verhaal van adviseur en expert ouderbetrokkenheid Joris Spekle van CPS Onderwijsontwikkeling en advies Het verbeterteam Een groep ouders en leerkrachten vormt samen de denk- en ontwikkelkracht om de samenwerking tussen ouders en school goed neer te zetten. Naar aanleiding van wetenschappelijke criteria denkt deze groep na hoe de samenwerking het beste past op basisschool De Bussel. Een deel van deze groep had de opdracht om te komen met een goed idee om verbetersuggesties van ouders te kanaliseren en te gebruiken voor de kwaliteit van de school. Ze kwamen samen tot het verbeterteam, een klankbord voor álle partijen op school zolang ze een schoolbreed punt hebben dat bijdraagt aan verbetering van de leeromgeving van alle kinderen. ‘Heeft u verbeterpunten, irritaties, ideeën die te maken hebben met school en die om een oplossing vragen? Meld het ons team!’ Het is voor iedereen mogelijk om contact op te nemen met het verbeterteam met de volgende bijbehorende stappen: Breng uw punt in, dat kan per mail of kom op de 1e vrijdag van de maand naar het spreekuur. Het Verbeterteam bekijkt of het verbeterpunt schoolbreed opgepakt kan w...

Feestelijke startbijeenkomst voor brugklassers, ouders en team

Het Leidsche Rijn College (LRC) organiseert jaarlijks een feestelijke startbijeenkomst voor aanstaande brugklassers, hun ouders en het docententeam van de school.   Feestelijke startbijeenkomst Woensdagmiddag 16.45u. Een tijdstip waarop er in een school meestal weinig meer te beleven valt. Op het Leidsche Rijn College juist wel. Nog vóór de zomervakantie stroomt de aula van de school vol met nieuwe brugklasleerlingen en hun ouders. Ze zijn uitgenodigd voor een feestelijke startbijeenkomst om het begin van hun nieuwe schoolcarrière als een plechtig en bijzonder moment te vieren. Groene veters Bij deze kennismaking gaat het om het uitspreken van wederzijdse verwachtingen. Dat in een hedendaags jasje. In een korte speech vertelt de rector over het belang van een veilig klimaat op school. Daar heeft de school een overeenkomst voor gemaakt en al voor getekend. De leerlingen en hun ouders gaan dat aansluitend doen. Daar hoort ook een symbolisch kadootje bij, zegt de rector. Trots laat hij zijn schoenen zien met prachtige groene veters. Die groene veters zijn het presentje voor alle leerlingen. Groene veters, die symboliseren dat er vanaf dit mom...
‘Opvoeden staat niet in mijn taakomschrijving.’