header-bow

Samen zijn wij school is een initatief van verschillende organisaties. Wie zijn deze initatiefnemers en waarom zetten zij zich in voor Samen zijn wij school?

Verus

Verus is de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland.  Ruim 4000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn aangesloten. Vanuit het hart inspireert, begeleidt en ondersteunt Verus bestuurders, toezichthouders, schoolleiders, docenten en ouders. Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en dat vraagt om visie op wat werkelijk van waarde is. Goed onderwijs is gericht op de (brede) ontwikkeling van kinderen en jongeren, waarbij geloof, hoop en liefde een solide basis vormen. Goed onderwijs kan niet zonder vertrouwen en betrokkenheid tussen ouders, verzorgers en scholen. In deze tijd vraagt het soms extra inspanningen om elkaar te vinden en ligt het gevaar van juridisering van relaties op de loer. Dat laatste moet zo min mogelijk gebeuren, want school en ouders hebben elkaar nodig. Met elkaar kunnen zij ervoor zorgen dat kinderen optimale kansen krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. De campagne roept iedereen op om in positieve zin bij te dragen omdat onderwijs de hele samenleving raakt. Verus is dan ook een enthousiaste drager van de campagne Samen zijn wij school. ...

Ouders en Onderwijs

Ouders & Onderwijs is hét informatiepunt voor ouders. Wij zijn de verbinder en ondersteuner van ouders rondom het onderwijs. Daarnaast zijn we de gesprekspartner voor de overheid en de onderwijssector.  Het is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind dat ouders en school, ieder vanuit eigen deskundigheid, samen en in goed overleg bijdragen aan die ontwikkeling. Een goede samenwerking draagt er namelijk aan bij dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.  Ouders & Onderwijs ondersteunt de campagne Samen zijn wij school vanuit de gedachte te werken aan het beste onderwijs voor alle kinderen. Voor het schoolsucces en het welbevinden van elk kind, is belangrijk dat professionals, ouders én het kind werken aan een positieve vertrouwensrelatie. Daarmee leggen ze een basis om constructief het gesprek aan te gaan als zich op een later moment een vraagstuk voordoet en daar samen in overleg uit te komen. Zo werken we samen ook aan verlichting van de werkdruk voor professionals en vergroting van het werkplezier. Ook dat is belangrijk want Samen zijn wij school. www.oudersonderwijs.nl...

CPS

CPS is specialist in schoolontwikkeling en professionalisering. Wij begeleiden scholen die duurzame schoolontwikkeling of een succesvol veranderingsproces op gang willen brengen. We versterken kennis en vaardigheden van leraren, leidinggevenden en team die zich verder willen ontwikkelen. We ondersteunen scholen in het basis- en voortgezet onderwijs om de samenwerking met ouders te versterken, maar ook in de kinderopvang en het beroepsonderwijs. Voor CPS is het onderliggende thema van Samen zijn wij School al heel lang belangrijk. Mét ouders komt een school veel verder, dat dragen we ook uit met de concepten Ouderbetrokkenheid 3.0, Leren met Ouders en Narrare. Want leerlingen ontwikkelen zich beter wanneer scholen met ouders samenwerken op basis van drie belangrijke kernwaarden : gelijkwaardigheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar. Ouders zijn in onze ogen daarom ook geen klanten die als consumenten eisen stellen aan een school en die je vooral tevreden moet houden. Dé reden dat CPS een van de initiatiefnemers van Samen zijn wij School is. www.cps.nl ...

Driestar onderwijsadvies

Driestar educatief is een christelijk praktijkgericht kenniscentrum dat een inspirerende bijdrage levert aan het onderwijs in binnen- en buitenland. Dat doen wij met opleidingen, diensten en producten van Driestar hogeschool, Driestar onderwijsadvies en Driestar managementadvies. Driestar educatief inspireert, vormt en ondersteunt (aankomende) leraren, leidinggevenden aan scholen en opvoeders om goed christelijk onderwijs te geven. Bewustwording rond de samenwerking tussen school en ouders is belangrijk. Een school borduurt voort op de opvoedingsopdracht van de ouders. Als er een goede samenwerking is, komt dat het kind ten goede. Driestar onderwijsadvies ondersteunt daarom de campagne Samen zijn wij school. Dat doen we met overtuiging en vanuit een heldere visie. Namelijk de visie dat ouderbetrokkenheid niet beperkt mag blijven tot ouderparticipatie. Het gaat om échte samenwerking tussen school en ouders op het gebied van opvoeding en het leren. Daar passen de uitgangpunten en het doel van Samen zijn wij school helemaal bij. www.driestar-educatief.nl...