header-bow

Voorbeelden uit de praktijk

Er zijn veel manieren waarop ouders en school samenwerken en met elkaar in gesprek gaan. De mooie praktijkvoorbeelden spreken tot de verbeelding. Laat je inspireren!

School in Schilderswijk werkt sámen met ouders aan positief gedrag

In de rumoerige aula zitten twee moeders tegenover elkaar. Ze kijken elkaar geconcentreerd aan tot er één iets zegt. De ander begint te stralen en lacht. Leraren van de Haagse Koningin Beatrixschool werkten het afgelopen jaar met de kinderen aan positief gedrag. Hun ouders zijn zo enthousiast dat zij ook mee willen doen. Het doet wat met je Tijdens de nieuwjaarsreceptie die de school altijd in september houdt praten ouders, leerlingen en leraren bij. Tweetallen strijken neer in de complimentenhoek, waar ze elkaar iets aardigs mogen zeggen. Zo ervaart iedereen aan den lijve wat dat met je doet: positief aangesproken worden. “Binnen de Schilderswijk hebben we te maken met een heel leuke, maar ook pittige populatie”, vertelt directeur Lineke de Jong. “Kinderen krijgen niet altijd gewenst sociaal gedrag van huis uit mee.” Preventief en samen Wat De Jong niet wil: alleen maar ‘curatief’ bezig zijn met gedrag: corrigeren wat niet goed gaat. “Ik geloof heel erg in een preventieve methode én in ouderbetrokkenheid. Maar ik wil een methode gebruiken die bewezen werkt.” Het werd PBS: Positive Behavior Suppo...

Driehoeksgesprek: “Prachtig om te zien hoe trots ouders zijn”

Dalton Dokkum organiseert drie keer per jaar een driehoeksgesprek waarbij een leerling met zijn coach en zijn ouders praat over drijfveren. Ouder Baukje: “Mooi om te zien dat het over meer gaat dan alleen prestaties of resultaten.” Ouderbetrokkenheid Dalton Dokkum is een school die altijd al veel contact heeft met ouders, zo zijn er ouder-, meedenk- en workshopavonden. Door nu ook gesprekken in een driehoeksverhouding – leerling, coach en ouders – te organiseren, betrekken ze ouders nog meer bij de ontwikkeling van hun kind. Schoolleider Sipke Saakstra: “We zijn de driehoeksgesprekken gestart om samen op zoek te gaan naar wat een leerling drijft. Waar is hij goed in, wat wil hij bereiken en wat heeft hij daarvoor van ons als school nodig?” Geen garanties Op dit moment werken de eerste en tweede klassen op deze wijze. Het idee van de driehoeksgesprekken is vooraf aan de ouders gepresenteerd. Sipke: “Volwassenen herkennen de werkwijze, zoals het aannemen van een proactieve houding en feedback geven, veelal uit hun eigen werksituatie. Ook sluit het straks beter aan bij de vervolgopleiding. Wij hebben tegen ouders gezegd: wij zijn e...

Armoede in de school: Ouders en leerlingen steunen elkaar op het Pieter Nieuwland College

Een werkweek naar het buitenland, een cultureel uitstapje of de aanschaf van een ipad… dat zijn de momenten waarop armoede zichtbaar wordt, vertelt Wil Raeven. Hij is oud-rector van het Amsterdamse Pieter Nieuwlandcollege en voorzitter van De Tammo Stichting die de leerlingen van die school financieel ondersteunt. Een initiatief van ouders. Initiatief van ouders Het is intussen traditie: de afzwaaiend rector van het Pieter Nieuwland College wordt voorzitter van De Tammo Stichting. Die stichting werd in 1999 opgericht door de ouders van Tammo Waalewijn, een leerling van de school die plotseling overleed. Tammo’s ouders zagen hoeveel plezier hun kind beleefde aan de school en ook aan alle extra’s in het onderwijsprogramma, maar ook dat niet alle leerlingen konden deelnemen vanwege armoede. De stichting is er om leerlingen te ondersteunen die niet mee kunnen doen met activiteiten omdat daar thuis de middelen niet voor zijn. “Als rector is je belangrijkste doel: gelijke ontwikkelingskansen”, vertelt Raeven, die als rector zag gebeuren dat niet elke leerling zonder problemen mee op werkweek kon. “Dus dan laat het je niet onberoerd als kinder...

De Gereedschapskist voor beter samenwerken met Ouders

Jacqueline Blaak, beleidsondersteuner voor 26 basisscholen bij PCBO Het lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid van Hogeschool Rotterdam vult een gereedschapskist met onderbouwde en beproefde werkwijzen om de samenwerking met ouders te versterken. De gereedschapskist is bedoeld voor iedereen die met kinderen of jongeren (en dus ook met ouders) werkt. De Gereedschapskist is een mooi voorbeeld van hoe wetenschap en praktijk elkaar versterken.  De materialen, zijn goed onderbouwd en sluiten precies aan op de uitdagingen en de behoeften van ouders en leerkrachten. Op onze scholen werken wij graag met het gereedschap van Martine van der Pluijm;- Thuis in Taal- hiermee kunnen pedagogische medewerkers, leerkrachten in de onderbouw en medewerkers ouderbetrokkenheid, in een heel vroeg stadium in de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijsondersteunend gedrag van ouders stimuleren. Zij organiseren inloopmomenten voor ouders en gaan samen met ouder en kind een activiteit doen, waarin de interactie tussen ouder en kind wordt gestimuleerd. Dit wordt door veel ouders zeer gewaardeerd. Maar ook de gereedschappen van Mariëtte Lusse en Monique Strijk, over het...

Samen met het leerbedrijf

Het praktijkvoorbeeld van Autobedrijf Mazier uit Ermelo Samen zijn wij school! “Natuurlijk!”: roepen de meeste ouders dan meteen! Ik ook! Dat heb ik wel ondervonden in de tijd dat onze kinderen nog de basisschool en de daarop volgende opleidingen bezochten. Vooral voor onze oudste, hij kon niet zo goed meekomen en zette zijn schoolperiode voort op het speciaal basisonderwijs en daarna op het praktijkonderwijs. En dan leer je het echt: samen met school om je kind heen staan brengt dat je kind het meest gelukkig wordt! Maar dan in de praktijk van mijn dagelijks zakelijk leven. Ons bedrijf is al bijna 19 jaar officieel leerbedrijf voor de motorvoertuigenbranche! In die negentien jaar ontdekten we hoe belangrijk het is: Samen zijn wij school! Met de school, het thuisfront, het leerbedrijf en, last but not least, de leerling er voor zorgen dat er een optimale prestatie door de student wordt neergezet. Maar ja, dan wordt je leerling 18! Dan mag het thuisfront ineens geen deel meer uitmaken van die mooie cirkel. Vaak komt het best wel goed. Je leerling heeft zich al wel behoorlijk ontwikkeld op sociaal emotioneel vlak en kan zijn mannetje (m/v) staan in de gesprekken ove...

Samen nadenken over wat je zou moeten leren voor het leven

Ouderbetrokkenheid kent ook een variant die veel verder gaat dan gezamenlijke aandacht voor de individuele leerling. Het Emelwerda College in Emmeloord, een middelbare school voor lwoo-, mavo-, havo- en vwo-onderwijs, betrok de ouders nauw bij het nadenken over de identiteit van de school en de persoonsvorming in het onderwijs. “Bij het opstellen van een hernieuwde strategische visie zijn we eerst met allerlei mensen in gesprek gegaan. Ouders, leerlingen, vaksectievoorzitters, stakeholders, het MT en de Raad van Toezicht. Allemaal hebben zij meegedacht over de pijlers in dat beleidsplan: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie”, vertelt Marga Sijbom, directeur van de mavo-, havo- en vwo-afdeling. Er werd een speciale ouderavond belegd op de school. Ruim zeventig ouders gaven daarbij aan wat zij belangrijk vinden om aan hun kinderen mee te geven. Hoofdvraag daarbij was 'Wat gunt u de kinderen van vandaag voor hun verdere leven?' “Dat werden goede gesprekken en mooie contacten waarbij onze waarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal stonden. Wij zoeken bewust naar de dialoog om te voorkomen dat je in conflict raakt met elkaar. D...

Mentor-ouderavonden om van elkaar te leren

Op de Leon van Gelderschool, een middelbare school in Groningen, bruist het van de initiatieven om ouders te betrekken bij het onderwijs van hun kind. Zoals de mentor-ouderavonden waar alle ouders van een mentorgroep met elkaar bespreken wat er in de klas gebeurt en hoe ze hun kind kunnen helpen. Ouders leren vooral veel van elkaar. Vier jaar lang dezelfde mentor die met leerlingen en ouders meegroeit Op de Leon van Gelderschool zitten vmbo-, havo- en vwo-leerlingen vier jaar lang in dezelfde klas. Ze krijgen les van dezelfde docenten en hebben gedurende vier jaar dezelfde mentor. De relatiedriehoek leerling-school-ouders kan op deze manier echt worden opgebouwd. Leerlingen, docenten en ouders leren elkaar goed kennen in die vier jaar, zo vertelt rector Hiltje Rookmaker. ‘We hebben gemerkt dat als het eerste contact tussen ouders en school er eenmaal is, de band beter wordt en die band ook in stand wordt gehouden.' Elk nieuw schooljaar begint met een nieuwjaarsborrel waar ouders met de docenten kennis kunnen maken. Tegelijkertijd leren ouders ook elkaar kennen, want via hun kinderen hebben ze vier jaar lang met elkaar te maken. De mentor organiseert een paar keer ...

Een wereld van verschil

Een ervaring binnen het schoolmaatjesproject ONS! Ouders-Nieuwkomers-School in Leidschendam-Voorburg. Een schoolmaatje als gast en als vriend Het schoolmaatje was inmiddels heel vertrouwd in het nieuwkomergezin. Er was een warme vertrouwensband ontstaan. Om deze band op te bouwen had hij zich heel bescheiden opgesteld. Hij had altijd gekeken wat er nodig was, en drong zijn hulp nooit op. Hij kwam er als gast en als vriend, en beslist niet als deskundige om de ouders te leren hoe ze met hun kinderen of met school om moesten gaan. Iedere week kwam het schoolmaatje bij de jonge ouders en hun drie kinderen langs. Ze wachtten hem dan al op. Een enkele keer ging het mis. Dan was de afspraak blijkbaar toch niet duidelijk geweest en stond hij voor een dichte deur. Daar ging hij laconiek mee om. Volgende keer beter! In het begin waren ze nog wat timide, maar dat veranderde snel. Soms at hij met het gezin mee. Ze vonden het heel fijn om hem iets aan te kunnen bieden. Er werd steeds meer gelachen en gedold. Met de kinderen deed hij vaak Nederlandse spelletjes, zoals "Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en de kleur is ..." Ook het dierendomino dat hij meebracht, viel in goede a...
‘Weer een roosterwijziging. Het lijkt wel flexwerken dat schoolrooster.’