header-bow

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Samen zijn wij school niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Samen zijn wij school aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Mocht u desondanks informatie tegenkomen die niet (meer) klopt, of bent u van mening dat bepaalde informatie op deze website ontbreekt, neemt u dan contact op per email via informatie@samenzijnwijschool.nl.

Intellectueel eigendom

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Samen zijn wij school, tenzij anders vermeld. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website is toegestaan mits Samen zijn wij school als bron wordt vermeld.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de geciteerde spreker of weergegeven bron en niet (noodzakelijkerwijs) die van Samen zijn wij school. Samen zijn wij school kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Samen zijn wij school kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Samen zijn wij school behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruiker en worden met de grootst mogelijke zorg geselecteerd. Samen zijn wij school heeft echter geen zeggenschap over dergelijke websites en geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Ook aanvaardt Samen zijn wij school geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze websites. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. 

In deze disclaimer verstaan wij onder:

  • Eigenaar www.samenzijnwijschool.nl: Samen zijn wij school
  • Content: alle in bovengenoemde website aanwezige inhoud, inclusief downloads en afbeeldingen (foto's, banners, logo's etc).
  • Gebruiker: bezoekers van bovengenoemde website.

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.