header-bow

Contacten met ouders op het ISK in Deventer

Internationale Schakel Klas, Deventer

Op een Internationale Schakel Klas (ISK) lijkt het contact met ouders iets ingewikkelds, vooral omdat er een taalbarrière is. De meeste talen die ouders spreken zijn in Nederland niet gangbaar. Soms spreekt een ouder Engels, Duits, Frans, of voldoende Nederlands. Dan is het natuurlijk een stuk makkelijker. De meeste ouders van ISK leerlingen beschikken niet over een e-mailadres en telefoneren is ook lastig, vanwege de taal en veel wisselende telefoonnummers.

Gebruik informatiemateriaal met foto’s

Het contact met ouders is belangrijk. Wij proberen regelmatig contact te hebben, meestal op school, maar desgewenst ook thuis. In de loop van de jaren zijn er een aantal momenten en manieren gevonden om ouders te ontmoeten en te spreken. Het eerste moment is natuurlijk bij de intake. Informatiemateriaal met foto’s zijn dan altijd voorhanden. De intake vindt meestal plaats zonder ingehuurde tolk; vaak komt er wel iemand mee die Engels of Nederlands spreekt.

Nederlandse televisieprogramma’s zijn heel leerzaam

Na een aantal weken is er een oudermiddag op school voor alle ouders. Dat gebeurt meestal per klas. Dan volgt er informatie over de school en wat er van ouders verwacht wordt, bijvoorbeeld het afmelden van hun zoon of dochter in geval van ziekte.
Er wordt iets verteld over toetsen en huiswerk. En dat Nederlandse TV kijken een goed idee is; denk aan programma’s als het Jeugdjournaal, Spangas, Klokhuis. Voor de uitstroomgroepen is er voorlichting over het Nederlands onderwijssysteem.
De informatie op de oudermiddagen wordt ondersteund door een PowerPoint met plaatjes. Kinderen helpen ook mee met vertalen.

Alleen bij moeilijke gesprekken wordt er een tolk ingeschakeld

Er vinden gesprekken plaats naar aanleiding van incidenten, als dat nodig is. Bij moeilijke gesprekken wordt een tolk ingeschakeld, iets dat bij normale, reguliere contacten bewust niet gebeurd. De tolk is dan eerder een drempel om het gesprek aan te gaan.

Rond de rapport momenten vinden er individuele gesprekken met ouders plaats over de voortgang van hun kind en de uitstroomrichting na de ISK.

In april gaan de ISK leerlingen op kamp en 2 weken daarvoor is er een, altijd goed bezochte, ouderavond. Ouders willen natuurlijk graag weten wat hun kind gaat doen. Met deze ouderavond kunnen vaak veel bezwaren tegen het ‘op kamp gaan’ worden weggenomen.

Lekker eten uit het land van herkomst

In juli volgt een feestelijke afsluiting van het jaar met optredens van elke klas; zang, dans, theater, presentaties, Kahoot voor ouders; er staat dan van alles op het programma. Ook deze avond wordt altijd zeer goed bezocht. Er is natuurlijk eten en drinken. Soms nemen ouders eten mee uit het land van herkomst.

Tot slot ontvangen de leerlingen hun rapport en daarbij geven docenten uitleg over het cijfersysteem en de betekenis van de vakken (met plaatjes!). Want ‘lichamelijke oefening’, dàt moet je toch echt uitleggen.

Voorbeeld van: Fura Grol van Lowan

deel op facebook