header-bow

Actieve ouders op RKBS De Bussel in Vlijmen

Een verhaal van adviseur en expert ouderbetrokkenheid Joris Spekle van CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Het verbeterteam

Een groep ouders en leerkrachten vormt samen de denk- en ontwikkelkracht om de samenwerking tussen ouders en school goed neer te zetten. Naar aanleiding van wetenschappelijke criteria denkt deze groep na hoe de samenwerking het beste past op basisschool De Bussel. Een deel van deze groep had de opdracht om te komen met een goed idee om verbetersuggesties van ouders te kanaliseren en te gebruiken voor de kwaliteit van de school. Ze kwamen samen tot het verbeterteam, een klankbord voor álle partijen op school zolang ze een schoolbreed punt hebben dat bijdraagt aan verbetering van de leeromgeving van alle kinderen.

Heeft u verbeterpunten, irritaties, ideeën die te maken hebben met school en die om een oplossing vragen? Meld het ons team!’

Het is voor iedereen mogelijk om contact op te nemen met het verbeterteam met de volgende bijbehorende stappen:

  1. Breng uw punt in, dat kan per mail of kom op de 1e vrijdag van de maand naar het spreekuur.
  2. Het Verbeterteam bekijkt of het verbeterpunt schoolbreed opgepakt kan worden.
  3. Uw suggestie wordt doorgezet naar een verantwoordelijke persoon.
  4. Het verbeterteam houdt u persoonlijk op de hoogte.
  5. Het verbeterteam houdt in de gaten of de verbetering er komt.
  6. Het verbeterteam plaatst uw ingebrachte punt met de reactie daarop op de website.

Leren met Ouders

De Bussel is in 2013 gestart met het uitnodigen van ouders die hun kind intensiever willen helpen bij het leren. Ze werken met ouders samen tijdens lesuren op school of bijvoorbeeld na schooltijd thuis al naar gelang de ontwikkelingsbehoefte en mogelijkheden van ouders en school. Ouders kunnen er bovendien voor kiezen om dit structureel of gedurende een korte periode te doen, voor een enkel vak of voor alle ‘instrumentele vakken': rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden, spelling, taal, technisch lezen en schrijven. Ouders geven hun kind geen les, maar worden aangestuurd door leerkracht en coördinator Carla van Tuyl: “Ik vind het prachtig om te zien hoe de band tussen ouder en kind een extra dimensie krijgt”.

Ouders, leerlingen en Carla werken vaak samen in een speciaal ingericht lokaal waar werkplekken zijn voor ouders en kinderen. Carla is aanwezig om te observeren en beschikbaar om hen te ondersteunen. Samen vormen zij een actieve pedagogische en didactische driehoek en werken ze aan het versterken van cognitieve en niet-cognitieve doelen. Vrijwel alle leerlingen blijken hierbij baat te hebben; zowel kinderen uit de basisgroep alsook de kinderen die wat minder of juist meer uitdaging nodig hebben. Deze samenwerking deed in het begin best wel wat stof opwaaien, maar al snel werd het heel gewoon en is iedereen hieraan gewend geraakt. Er zijn veel ouders die een actieve rol hebben of hebben gehad. Leerkrachten weten heel goed dat er maar één reden is om met ouders in deze vorm samen te werken: het belang dienen van het kind, de leerling. De Bussel maakte een video en zette deze op YouTube.


 

deel op facebook